Scheiding? Let op de eigenwoningreserve!

Bij een relatiebeëindiging komt er veel op jullie af. Een onderbelicht onderwerp is de eigenwoningreserve bij een scheiding. Maar let op!

Wat is eigenwoningreserve?

Bij verkoop van een woning ontstaat een eigenwoningreserve (EWR). De EWR is het bedrag wat vrijkomt uit de overwaarde van de woning. De EWR valt onder de bijleenregeling. De bijleenregeling houdt in dat bij aankoop van een nieuwe woning binnen 3 jaar, de EWR gebruikt dient te worden voor de aankoop van de nieuwe woning. Gebeurt dat niet, dan is over dat gedeelte van de nieuwe hypotheek de rente niet aftrekbaar van de inkomstenbelasting.

Rekenvoorbeeld eigenwoningreserve

Stephan en Linda verkopen hun woning voor € 400.000,-. De hypotheek bedraagt € 300.000,-, zij realiseren een EWR van € 100.000,-.

 • Zij kopen een nieuwe woning van € 600.000,- en brengen de EWR in. De nieuwe hypotheek bedraagt € 500.000,- en is volledig aftrekbaar (eigenwoningschuld in box 1)
 • Zij kopen een nieuwe woning van € 600.000,- en kopen hun droomauto van € 100.000,-. De nieuwe hypotheek bedraagt € 600.000,-. Hiervan kwalificeert € 500.000,- als eigenwoningschuld in box 1 en € 100.000,- is niet aftrekbaar (box 3)

Gevolgen eigenwoningreserve bij scheiding

Als Stephan en Linda uit elkaar gaan, moeten zij afspraken maken over verschillende onderwerpen, zoals tot wiens vermogen de woning behoort. Is er sprake van een (huwelijkse) gemeenschap of behoort de woning tot een privévermogen? Blijft iemand in de woning wonen en hoe wordt de ander gecompenseerd? Mogelijk kan partneralimentatie worden afgekocht of kunnen pensioenaanspraken in de verdeling worden betrokken. 

Hierbij is meer mogelijk dan u wellicht zou denken!

Samen tot een compromis komen

Laten we hiervan een voorbeeld geven. Linda wil graag in de oude woning blijven wonen. Van de geldverstrekker heeft zij vernomen dat dit mogelijk is maar voor het uitkopen van Stephan is het inkomen van Linda niet voldoende. Stephan denkt graag mee met Linda en is bereid om afstand te doen van zijn deel van de overwaarde van € 50.000,-. In ruil daarvoor spreken hij en Linda af dat Linda geen aanspraak maakt op partneralimentatie. Een mooi compromis!

Stephan ontvangt nu geen € 50.000,- maar dit wordt wél tot zijn EWR gerekend. Wanneer Stephan een nieuwe woning aankoopt van € 300.000,- zal € 250.000,- hiervan aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting (box 1) en € 50.000,- zal niet aftrekbaar zijn (box 3). De netto maandlasten voor Stephan vallen hierdoor € 61,55 hoger uit.  (€ 50.000,- *4% = € 2.000,- * 36,93% = € 738,60 /12)

Conclusie eigenwoningreserve

Wanneer jullie besluiten uit elkaar te gaan en dit in goed overleg met elkaar willen regelen is er meer mogelijk dan wellicht gedacht! Deskundige begeleiding is essentieel en er dient aandacht besteed te worden aan financiële en fiscale gevolgen, zoals de eigenwoningreserve bij scheiding. Wij denken graag met u mee in een kosteloos en vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Scheiden en een huurwoning

Het hoge woord is eruit: jullie gaan scheiden. Hier komt natuurlijk veel bij kijken, zowel emotioneel als financieel. Ook kunnen er issues zijn omtrent uit elkaar gaan en de woning. Als je samen een woning huurt, zijn er een aantal aandachtspunten om rekening mee te houden. In dit artikel gaan we dan ook dieper in op scheiden en huurwoning.

Over de auteur

Sjoerd Uitenbroek

Mediator gespecialiseerd in echtscheidingen

Wie krijgt de huurwoning bij een scheiding?

Jullie moeten afspraken maken over wie de huurwoning krijgt. Wie blijft er wonen? Daarbij is het belangrijk om te onderzoeken op wiens naam het huurcontract staat. Er kan sprake zijn van samenhuur of medehuur. Jullie moeten de verhuurder op de hoogte stellen en in sommige gevallen ook toestemming vragen.

 

Samenhuur en medehuur hebben betrekking op de situatie waarin meerdere personen samen een woning huren. In Nederland, waar deze termen vaak worden gebruikt, hebben ze specifieke juridische implicaties:

 1. Medehuur:
  • Als iemand medehuurder wordt van een woning, betekent dit dat hij of zij dezelfde rechten (en plichten) krijgt als de oorspronkelijke huurder. Medehuur is vooral relevant voor echtgenoten en geregistreerde partners, want zij zijn automatisch medehuurder van de woning, ook al staat het huurcontract maar op één naam.
  • Andere samenwoners (bijvoorbeeld vrienden of ongehuwde partners) kunnen ook medehuurder worden, maar moeten daar vaak apart om verzoeken bij de verhuurder en aan bepaalde voorwaarden voldoen, zoals een duurzame gemeenschappelijke huishouding. De medehuurder heeft het recht om in de woning te blijven wonen als de oorspronkelijke huurder vertrekt.
 2. Samenhuur:
  • Hierbij huren meerdere personen samen een woning, maar zij zijn niet per se medehuurders in de juridische zin. Ze hebben een contract met de verhuurder waarin ze samen verantwoordelijk zijn voor de huur en de plichten die daarbij horen.
  • Samenhuurders hebben niet automatisch dezelfde rechten als medehuurders. Bijvoorbeeld, als één van de samenhuurders besluit te vertrekken, hebben de overige huurders niet automatisch het recht om in de woning te blijven, tenzij dit specifiek in het huurcontract is opgenomen.

Als geen van beiden in de huurwoning kunnen/willen blijven wonen, dan dient het huurcontract te worden opgezegd. Let hierbij op de opzegtermijn.

Financiële consequenties scheiding

Een scheiding kan gevolgen hebben voor de gemeentelijke belastingen. Controleer bij de gemeente of dit ook in jouw situatie het geval is!

Wanneer jullie in een sociale huurwoning wonen en jullie niet meer elkaars toeslagpartner zijn, is er een grote kans dat de achterblijvende partij hogere toeslagen kan aanvragen. Jullie zijn niet meer elkaars toeslagpartner vanaf het moment waarop jullie niet meer op hetzelfde adres staan ingeschreven. In geval van een echtscheiding geldt als aanvullende voorwaarde (behalve voor de huurtoeslag) dat het scheidingsverzoek bij de rechtbank moet zijn ingediend. De mediators van ResolveVisie kunnen jullie helpen met het berekenen van de toeslagen zoals huurtoeslag, zorgtoeslag en kindgebonden budget. Lees ook meer over scheiding en financiën.

Huisvesting voor de andere partner

Een grote uitdaging in de huidige woningmarkt is het vinden van andere woning voor de partner die de woning verlaat. Huren na scheiding kan lastig zijn, maar soms is er meer mogelijk dan men denkt. Per gemeente kunnen de regelingen erg verschillen.

Gezien de grote vraag naar (sociale) huurwoningen zijn de voorwaarden om met voorrang een woning toegewezen te krijgen steeds verder aangescherpt. Zo is in de meeste gemeenten een scheiding geen reden om urgentie te krijgen. Soms kan een urgentie huurwoning na scheiding worden aangevraagd op basis van de te hoge woonlast in combinatie de zorg voor minderjarige kinderen. De mediators van ResolveVisie helpen jullie om de mogelijkheden in kaart te brengen voor huren na scheiding.

Scheiden en huurwoning: overige aandachtspunten

Naast de afspraken die jullie moeten maken mbt scheiden en de huurwoning, zijn er nog vele andere onderwerpen die aandacht verdienen. Denk aan: afspraken over de eventuele kinderen, de verdeling van gezamenlijke bezittingen en schulden, alimentatie en pensioen.

Wij informeren jullie graag in een kosteloos en vrijblijvend kennismakingsgesprek. Laat je contactgegevens achter en wij nemen contact op om een afspraak bij jullie thuis in te plannen.

Het huis onverdeeld laten na scheiding: de voor- en nadelen

Het kan om verschillende redenen mogelijk of wenselijk zijn om de woning bij een scheiding toch gezamenlijk aan te houden. De juridische term hiervoor is het huis onverdeeld laten na scheiding. Denk je erover om de woning onverdeeld te laten na scheiding? Het (gezamenlijk) aanhouden heeft voor- en nadelen die we in dit blog bespreken.

Over de auteur

Ellen Nijenhof

Mediator gespecialiseerd in echtscheidingen

Voordelen van het huis onverdeeld laten

Om met de voordelen van een huis in onverdeeldheid te beginnen:

 • Het kan zijn dat je voor jezelf en de kinderen een rustperiode wilt inbouwen. Jullie kunnen nog goed met elkaar en de kinderen hebben nog steeds een eigen plekje. Ook niet onbelangrijk. De woning verdelen heeft dus niet de 1e prioriteit.
 • Degene die de woning wil overnemen heeft nog niet de financiële middelen om de overname te financieren, maar er is bijvoorbeeld al wel bekend dat er een promotie komt. Over een tijd kan die persoon wel de partner uitkopen voor de woning.
 • Het kan ook zijn dat er eerst een lening of (private) leaseauto afgelost moet worden. Deze drukken met name op de financiële draagkracht voor het overnemen van de hypotheek.

Nadelen van het huis onverdeeld laten

Er zijn ook wel een aantal nadelen of in ieder geval aandachtspunten bij de woning onverdeeld laten:

 • Je blijft financieel aan elkaar verbonden na de scheiding. De partner die uit de woning gaat kan geen nieuwe hypotheek krijgen zolang de hoofdelijke aansprakelijkheid er nog is op de huidige hypotheek.
 • Mocht de ex-partner die in de woning blijft niet aan de hypotheekverplichtingen kunnen voldoen, blijft de persoon die uit de woning is vertrokken ook voor de volle 100% aansprakelijk.
 • Er dienen ook duidelijke afspraken gemaakt te worden over wie de kosten van de onverdeelde woning draagt in verband met de hypotheekrenteaftrek. De belastingdienst hanteert de “scheidingsregel” en de hypotheekrenteaftrek voor de partner die uit de woning is vertrokken vervalt na 2 jaar.
 • De woning onverdeeld laten kan (juridisch gezien) voor een periode van maximaal 5 jaar. Het kan daarna wel weer verlengd worden.
 • Wat spreken jullie af mocht een van jullie onverhoopt komen te overlijden tijdens het onverdeeld laten van de woning. Is er dan een testament of geldt het Nederlands erfrecht?
 • Tegen welke waarde wordt de onverdeelde woning uiteindelijk overgedragen als de overname in de toekomst wel kan? Is dat de huidige waarde? Of moet dat de waarde van de woning in de toekomst zijn?

Bemiddeling bij verdeling van het huis

Ik zie in de praktijk dat het idee om de gezamenlijke woning onverdeeld te laten vaak niet bekend is. Het is één van de opties rondom de eigen woning die tijdens onze mediation gesprekken naar voren komt. Op hetzelfde moment ontstaan er dus wel veel nieuwe vragen, ook omtrent scheiden met een woning.

Wil je het huis onverdeeld laten na scheiding, dan moet je allereerst goed geïnformeerd zijn over de mogelijkheden en de bijbehorende fiscale en juridische gevolgen. De uiteindelijke keuze wordt vastgelegd in het echtscheidingsconvenant. Hulp van een mediator zorgt ervoor dat dit proces zo soepel mogelijk verloopt. Neem contact op met Resolve Visie voor meer informatie.

Hypotheek bij scheiding: welke regelingen zijn er?

De beslissing is genomen: jullie gaan uit elkaar. Maar scheiden met eigen koophuis kan veel vragen oproepen. De hypotheek is bij scheiding vaak het grootste financiële onderwerp. Wat zijn de fiscale gevolgen, waar moet je rekening mee houden? Er zijn verschillende regelingen voor de belasting die we in dit blog bespreken: de scheidingsregeling eigen woning, verhuisregeling en bijleenregeling. Ook lees je hoe het zit met het overnemen van de hypotheek bij scheiding.

Over de Auteur

Jantien Schaap

Mediator gespecialiseerd in echtscheidingen

Hypotheekrenteaftrek na scheiding

Jullie hebben een hypotheek en betalen maandelijks de rente aan de hypotheekverstrekker waarvoor je de hypotheekrenteaftrek hebt. De hypotheekrenteaftrek krijg je van de belastingdienst als je voldoet aan 3 voorwaarden:

 • De woning is jullie bezit.
 • Jullie hebben gezamenlijk de kosten van de woning, de maandelijkse rente- en aflossingsverplichting.
 • De woning is jullie hoofdverblijf.

Zolang je aan deze 3 voorwaarden voldoet zal de belastingdienst akkoord gaan met de persoonsgebonden aftrekpost in de aangifte inkomstenbelasting voor de betaalde rente.

Nu verlaat één van jullie de woning en binnen afzienbare tijd is ook de scheiding formeel afgerond. Daarmee voldoet degene die uit de woning is vertrokken dus niet meer aan alle 3 de voorwaarden voor de persoonsgebonden aftrek! De scheiding heeft gevolgen voor de hypotheekrenteaftrek.

De scheidingsregeling eigen woning

De verblijvende eigenaar/partner kan dus niet de resterende rente van de vertrekkende eigenaar/partner bij de belastingdienst declareren. Die persoon woont er niet meer. Om niet meteen met hogere kosten (c.q. een verminderde aftrekpost) geconfronteerd te worden, is de scheidingsregeling in het leven geroepen.

De scheidingsregeling eigen woning is een overgangsperiode van maximaal 2 jaar voor de persoon die uit de woning is vertrokken en waarin deze persoon nog de renteaftrek geldend mag maken bij de belastingdienst. Echter zal ook duidelijk uit het scheidingsconvenant moeten blijken hoe de afspraken hierover gemaakt zijn. Er zijn twee mogelijkheden.

Mogelijkheid 1: Beide betalen 50% rente

Betaalt ieder van jullie direct 50% van de rente aan de hypotheekverstrekker? Dan voldoe je aan de resterende 2 voorwaarden van de belastingdienst en kan ieder zelfstandig de betaalde rente in mindering brengen. In de aangifte moet ieder van jullie ook 50% van het eigenwoningforfait (EWF) opgeven!

Er kunnen aanvullende afspraken nodig zijn voor het vergoeden van het “woongenot” (het gebruik van de onverdeelde helft van de woning van de vertrokken eigenaar/partner). Deze optie heeft (fiscaal) vaak de voorkeur omdat voor ieder van jullie direct duidelijke en aantoonbaar is dat er kosten zijn gemaakt voor de woning.

Mogelijkheid 2: Verblijvende eigenaar betaalt de rente

Betaalt de verblijvende eigenaar/partner de volledige rente aan de hypotheekverstrekker? Dan zijn aanvullende afspraken nodig rondom vergoeding van het woongenot en de aangifte van het eigenwoningforfait is ook anders.

De vergoeding van de ene eigenaar/partner aan de ander voor het woongenot wordt ook wel eens omschreven als “partneralimentatie in natura”. Dit is echter een omschrijving die de belastingdienst niet erkend en waarmee het risico bestaat dat de belastingdienst de opgevoerde aftrekpost in mindering brengt. Er ontstaat mogelijk ook een conflict met de belastingdienst als er elders in het echtscheidingsconvenant wordt afgesproken dat er geen sprake is van partneralimentatie.

Laat je goed informeren bij scheiding

De belastingdienst constateert elk jaar veel fouten in de aangifte en daarmee aanleiding voor veel onverwachte negatieve fiscale gevolgen voor de net gescheiden partners. De belastingregels rondom een hypotheek bij scheiding, en niet specifiek alleen voor de woning, zijn complex, dus laat je goed informeren en eventueel adviseren door een fiscalist.

De verhuisregeling

Het kan zijn dat jullie uiteindelijk toch hebben besloten de woning te verkopen. Naast de bovengenoemde scheidingsregeling bestaat er dan ook nog de verhuisregeling. Deze regeling geldt alleen voor de eigenaar/partner die als laatste die woning verlaat. Is er door deze persoon ook een nieuwe woning gekocht? Dan mag deze persoon voor beide woningen de kosten in mindering brengen op het inkomen. De eigenaar/partner die als eerste de woning heeft verlaten kan geen gebruik maken van deze regeling.

De verhuisregeling geeft aan dat de renteaftrek blijft bestaan voor het huidige jaar en de daaropvolgende 2 kalenderjaren als de woning daarna direct (leeg) te koop wordt aangeboden. Voor deze periode vervalt het eigenwoningforfait. Mocht de woning onverhoopt na deze 2 kalenderjaren nog niet verkocht zijn, dan mag de rente niet meer in mindering worden gebracht en dient de woning en de hypotheek in box 3 (sparen en beleggen) opgegeven te worden.

De bijleenregeling

De Belastingdienst omschrijft de bijleenregeling als volgt:

“De hypotheek of lening waarover u de rente mag aftrekken, mag niet hoger zijn dan de aankoopprijs van uw nieuwe woning min de overwaarde van uw oude woning.”

Bij de verkoop van de woning aan derden of toedeling aan de andere partner, ontstaat er vaak overwaarde. Deze overwaarde staat bij de belastingdienst bekend als de eigenwoningreserve (EWR). Het bedrag dat is ontvangen aan overwaarde dient bij aanschaf van een nieuwe woning binnen 3 jaar te worden gebruikt voor de aankoop van deze nieuwe woning.

Indien dit niet het geval (stel: je hebt 20.000 hebt gebruikt voor de aanschaf van een andere auto o.i.d.), dan wordt er over dat verschil geen renteaftrek verleent. Het bedrag zal ook opgegeven moeten worden in box 3 (sparen en beleggen). Na drie jaar vervalt deze regeling en is het dus niet meer van belang of je de volledige overwaarde hebt gebruikt voor de aanschaf van de nieuwe woning.

Advies over de hypotheek bij scheiding

Financieel komt er een hoop kijken bij een scheiding, zeker met een hypotheek en eigen woning. Laat je dus goed informeren door een hypotheekadviseur om fiscale gevolgen te overzien. De mediators van Resolve werken samen met diverse hypotheekadviseurs in de regio, maar hoofdzakelijk met Van Ekeren Hypotheken die snel en onafhankelijk reageren.

Hoe kom je na de scheiding aan een woning?

Waar kan ik wonen na de scheiding?

Over de auteur

Theo van Heerde

Mediator gespecialiseerd in echtscheidingen

Onze mediators in Noord-Nederland vertellen: Eén van de meest gestelde vragen die wij als  scheidingsbemiddelaar vaak tegenkomen is de vraag: “waar moet ik wonen na de scheiding?”.

In de blog op de Nieuwe Stap bespreken we dan ook een aantal mogelijkheden en zaken om op te letten, bij het vinden van een nieuwe woning.  Wat zijn bijvoorbeeld tips voor het vinden van een huurwoning en hoe zit het met huurtoeslag. Of wat zijn de opties bij een koophuis? Ook worden tijdelijke alternatieven als anti-kraak en vakantiewoningen besproken. Verder lezen: Waar kan ik wonen na de scheiding?

Meer lezen over de woonsituatie en scheiden:

Lees hier wat mediation inhoud.

Scheiden: kan ik de woning overnemen?

“Kan ik de woning overnemen?” is een veel gehoorde vraag in gesprekken met onze mediators. Vandaar dat wij er een blog over schreven op de website van de Nieuwe Stap.

Het blog gaat over een echtpaar, Roberto en Diana, dat na 16 jaar huwelijk besluit te scheiden. De mediator, die het verhaal vertelt, merkt op dat de sfeer tijdens de gesprekken verandert van angstig en onzeker naar meer ontspannen. Roberto voelde al langere tijd dat het huwelijk niet meer was wat het ooit was. Hoewel ze goede vrienden waren, miste hij iets essentieels. Deze gevoelens werden versterkt toen hij verliefd werd op een andere vrouw. Diana, aan de andere kant, was tevreden met hun leven en geschokt toen Roberto aangaf te willen scheiden.

Een belangrijk discussiepunt was het huis waar ze woonden. Diana wilde er graag blijven wonen, vooral omdat het huis in een fijne buurt stond en dichtbij de familie was. Roberto was bereid om naar een andere stad te verhuizen. Het huis had een aanzienlijke overwaarde, maar het overnemen van het huis was financieel een uitdaging voor Diana, die parttime werkte.

De mediator benadrukt de rol van financiële onzekerheid in scheidingsprocessen. Deze onzekerheid kan stressvol zijn en de relatie tussen de partners verder verslechteren. Om deze reden wordt er een hypotheekadviseur bij het proces betrokken. Na een online consult met de hypotheekadviseur bleek dat Diana het huis kon overnemen als ze één dag meer zou gaan werken. Dit gaf beide partijen de nodige duidelijkheid en hielp hen om verdere afspraken te maken.

Het blog illustreert het belang van professionele begeleiding bij een scheiding. Een mediator kan niet alleen helpen bij het oplossen van emotionele en relationele vraagstukken, maar ook bij het aanpakken van praktische en financiële kwesties. Door samen te werken met een hypotheekadviseur kunnen lastige financiële vraagstukken worden opgelost, wat bijdraagt aan een soepeler scheidingsproces en een nieuwe start voor beide partners.

Bij een scheiding verandert ook bijna altijd de woonsituatie. Bij Resolve Visie doen we er alles aan om de onzekerheid die te maken heeft rondom de mogelijkheden van de woning zo snel mogelijk aan te pakken. We maken een inventarisatie van alles waarover jullie een beslissing moeten nemen en maken de alimentatieberekeningen. Als dat gebeurd is, kunnen we jullie desgewenst in contact brengen met een hypotheekadviseur van BMP Finance.

Lees het gehele blog op de site van Nieuwe Stap hoe dit in zijn werk gaat: We gaan scheiden, kan ik in de woning blijven?

Meer lezen?

 

Na de scheiding samen de woning aanhouden

Na de scheiding samen eigenaar blijven van de woning. Waar moet je opletten? Als u ervoor kiest uw huis onverdeeld te laten, blijft u beide eigenaar van de woning. Vaak blijft één van de partners er wonen. Het is dan van belang u goed fiscaal voor te laten lichten en vooraf goede afspraken te maken. U krijgt bijvoorbeeld te maken met de 2 jaarsregeling.  Voorkom dat u na een tijd voor vervelende verassingen komt te staan.

Vragen in deze situatie zijn: wie, betaalt wat van de hypotheekrente? Wie is de eigenaar van de woning? Vaak is men elk voor de helft eigenaar, maar ook andere verhoudingen zijn mogelijk.

Samen eigenaar woning

Eva en Sander besluiten dat Eva met de kinderen in de woning blijft en dat Sander elders gaat wonen. Ze zijn beide voor de helft eigenaar.

Sander betaalt 100% van de hypotheekrente, te weten €1000. Gedurende de eerste 2 jaar wordt dit voor 50% gezien als hypotheekrente en de andere 50% als partneralimentatie in nature. Per saldo heeft hij voor 100% aftrek, aangezien partneralimentatie aftrekbaar is. Voor Sander betekent dit, dat hij 42% terugkrijgt van de belasting, dit is € 420 euro.

Voor Eva geldt dat zij 50% opvoert als betaalde hypotheekrente, die ze kan aftrekken. Over de andere 50% van de ontvangen partneralimentatie betaalt zij belasting. Per saldo is dit 0.

Na 2 jaar vervalt 50% aftrek

De situatie veranderd na 2 jaar. De hypotheekrente aftrek van diegene die vertrokken is vervalt. Dus de 50% hypotheekrente is niet meer aftrekbaar.

Als Eva en Sander de situatie zoals die was laten voortduren, wordt hun huis netto duurder, aangezien ze 50% aftrek missen. Dit betekent dat ze €210 euro niet meer terugkrijgen; de helft van de € 420 die ze voorheen kregen (dit is los van de bijtelling van het eigen woning forfait, die ook invloed heeft).

Willen ze dit voorkomen, dan moet de woning voor de termijn van 2 jaar verkocht zijn. Andere opties zijn dat Eva mee gaat betalen of dat ze samen kiezen voor een andere verdeelsleutel.

Rol van ons als mediator is de keuzes en de consequenties vooraf inzichtelijk te maken, zodat u in staat bent goede afspraken te maken. Afspraken worden vastgelegd in het scheidingsconvenant.

Lees meer: Alles over scheiden met koophuis.

Wij zijn 60 plus en gaan scheiden, wat is mogelijk met onze eigen woning?

60 plus en scheiden. Het komt dan voor, dat het vermogen in de eigen woning zit. Wat zijn de mogelijkheden als je gaat scheiden? Een scheiding boven je 60ste is vaak anders omdat er geen thuiswonende kinderen meer zijn. Mensen gaan met pensioen en de afleiding van werk valt weg. De vraag of je dit leven nog wilt (met deze partner!), kan dan gaan spelen. Vooral in een maatschappij, zoals de onze waar de levensfilosofie “gelukkig zijn” centraal staat.

Het aantal 60-plussers dat uit elkaar gaat, is de afgelopen 30 jaar verdubbeld, blijkt uit cijfers van het CBS. De financiën goed regelen is een belangrijk item. En hoe zit het de woning?

Paul wil in de woning blijven na de scheiding

Mieke (61 jr.) en Paul (60 jr.) zijn 37 jaar getrouwd (in gemeenschap van goederen) geweest, als ze besluiten te gaan scheiden. Ze hebben een eigen woning van €300.000. Hun hypotheek bedraagt nog 50.000 euro; er is dus een overwaarde van 250.000, waarbij beide recht hebben op de helft.

Paul werkt nog en verdient €70.000 per jaar, hij heeft een pensioen opgebouwd van 40.000 euro. Mieke werkt ook nog parttime en heeft een jaarinkomen van €10.000, haar pensioenopbouw bedraagt €3000. Paul zijn pensioen is opgebouwd tijdens het huwelijk en zal dus gedeeld worden. Ze hebben nauwelijks spaargeld.

Hoe zit het met de uitkoop van Mieke?

Paul wil na de scheiding op latere leeftijd graag in de woning blijven wonen. Dit betekent dat hij een totale hypotheek van €175.000 moet hebben (bestaand uit de hypotheeksom die nog over is + de helft van de overwaarde van €125.000, waar Mieke recht op heeft).

De bank zegt echter “nee” op zijn vraag deze hypotheek te verstrekken. Reden? Paul zijn salaris valt straks weg, hij heeft dan een te laag pensioen (+AOW), om het bedrag te financieren.

Woning verkopen of aanhouden?

Met Mieke en Paul bespreek ik de opties.

 • De eerste optie is het huis te verkopen. Ze zouden dan een makelaar in de hand moeten nemen en de woning voor een reële prijs te koop zetten. Bij verkoop wordt de overwaarde fifty-fifty verdeeld.
 • De tweede optie is het huis onverdeeld laten. Paul en Mieke blijven samen eigenaar van het huis. Paul blijft erin wonen en Mieke zoekt een andere (huur) woning. Samen met hun maak ik een plaatje, zodat deze oplossing financieel haalbaar is.

Lees meer: wij zijn 60 plus en gaan scheiden of alles over de eigen woning bij de scheiding.

Birdnesting kinderen wisselen niet van huis maar ouders

Birdnesting: een vorm van co-ouderschap; het ouderlijke huis wordt aangehouden voor de kinderen. De ouders wonen er beurtelings. Wat houdt dit precies in en wat zijn voor- en nadelen?

Bij birdnesting blijven de kinderen in het ouderlijke huis en de ouders wonen er beurtelings. Beide ouders hebben naast de ouderlijke woning een ander woonadres. Soms kan er een woning bij gehuurd worden of een partner woont deels bij een nieuwe partner. De bijzondere term komt van vogels, waar de vader en moeder af en aan vliegen om voor hun jongen te zorgen in het nest.

Birdnesting: vertrouwde basis blijft na scheiding

Grote voordeel is dat kinderen ook na de scheiding hun vaste basis houden. Het blijft voor hen vertrouwd en vader of moeder is er. Door de huidige tijd, waarin huizen soms moeilijk verkoopbaar zijn, wordt hier vaker voor gekozen.

Nadeel van birdnesting is dat alle lasten van de woning gewoon doorgaan. Ook blijf je als ex-partners aan elkaar verbonden en kun je geen zelfstandig leven opbouwen.

Afspraken in ouderschapsplan

Ouders leggen in het ouderschapsplan vast wanneer de ene partner in het huis woont en wanneer de andere; dit kan bijvoorbeeld om de week zijn. Bij jonge kinderen moeten afspraken strikter worden vastgelegd; zoals wie haalt/brengt de kinderen van school op een wisseldag. Bij oudere kinderen kan er meer vrijheid en zelfstandigheid zijn. Ook leg je in het ouderschapsplan vast hoe je de kosten regelt en hoe je elkaar informeert.

Het is belangrijk te realiseren dat je elk een eigen manier van opvoeden hebt; je kunt het allebei niet op dezelfde manier doen. Elkaar in de waarde laten en vertrouwen zijn hierin belangrijk. Birdnesting kan alleen als je samen als ex-partners nog goed door één deur kan; je moet kunnen overleggen met elkaar en vertrouwen hebben in elkaar.

Laat je ook voorlichten over de fiscale gevolgen van birdnesting. Waar blijf je formeel ingeschreven? En hoe zit met de hypotheekrenteaftrek? De scheidingsbemiddelaar kan jullie hierover informeren.

Lees meer: hoe regel je alles goed voor de kinderen bij de scheiding?

Keurmerk MFN mediators logo
Keurmerk High trust logo
Call Now Button