Gedragsregels voor de MfN-registermediator

Wij houden ons aan de gedragsregels van de MfN

Het MfN-register is hét Nederlandse kwaliteitsregister van mediators. Onze mediators staan hier geregistreerd. Zij hebben hiervoor een MfN opleiding moeten volgen en moeten jaarlijks zorgen dat ze de MfN status behouden. Naast het borgen van deskundigheid heeft het MfN gedragsregels opgesteld voor de MfN-registermediator.  Deze gedragsregels zijn een richtlijn voor het gedrag van de MfN-registermediator. Zij dienen ook als informatievoorziening voor betrokkenen en als maatstaf voor de tuchtrechter bij het toetsen van het handelen van de mediator.

De gedragsregels gaan onder meer over de volgende onderwerpen: 

Beroepsethiek en integriteit:

De mediator is integer en houdt zich aan zijn professionele code en de algemene sociale en ethische normen en waarden. Ook onder druk wijkt hij hier niet vanaf.

Transparantie:

De mediator verschaft partijen duidelijkheid over het mediationproces. 

Partijautonomie:

De mediator ziet er op toe dat betrokken partijen de autonomie van elkaar respecteren en de mediator doet geen uitspraak over de kwestie.

Onafhankelijkheid:

De mediator stelt zich onafhankelijk op en heeft geen belang dat zijn onafhankelijkheid zou kunnen aantasten. Indien hij de kwestie niet (meer) onafhankelijk kan begeleiden trekt hij zich terug of aanvaardt hij de opdracht niet.

Onpartijdigheid:

De mediator is er voor alle partijen. Hij is onpartijdig en handelt zonder vooringenomenheid. Indien hij de kwestie niet (meer) onpartijdig kan begeleiden trekt hij zich of aanvaardt hij de opdracht niet. 

Vertrouwelijkheid:

De mediator ziet erop toe dat alle betrokkenen bij de mediation zich verplichten de vertrouwelijkheid van de mediation te respecteren. 

Competentie:

De mediator neemt een opdracht alleen aan als hij over de kwaliteiten beschikt om de mediation goed te laten verlopen. 

Werkwijze:

De mediator is verantwoordelijk voor het proces en bewaakt het verloop. De mediator sluit een overeenkomst met alle partijen die tenminste vertrouwelijkheid en vrijwilligheid omvat.

Tarief en kosten:

De mediator maakt met partijen vooraf een afspraak over het tarief en de bijkomende kosten en legt dit vast in de mediationovereenkomst. Hij maakt een duidelijke declaratie. Tenzij de mediator goede gronden heeft om aan te nemen dat partijen niet in aanmerking kunnen komen voor een mediationtoevoeging, is hij verplicht partijen te wijzen op de mogelijkheid daartoe. Wanneer partijen mogelijk in aanmerking komen voor een mediationtoevoeging en niettemin verkiezen daarvan geen gebruik te maken, legt de mediator dat schriftelijk vast. De mediator zal voor een mediation waarin hij is toegevoegd voor zijn werkzaamheden geen vergoeding, in welke vorm dan ook, bedingen of in ontvangst nemen, afgezien van de door de Raad voor Rechtsbijstand opgelegde eigen bijdrage. Het is de mediator toegestaan een vast bedrag voor de mediation af te spreken. 

Tucht:

De mediator is onderworpen aan het tuchtrecht conform het Reglement Stichting Tuchtrechspraak Mediators.

Deze gedragsregels zijn een richtlijn voor het gedrag van de MfN-registermediator. Zij dienen ook als informatievoorziening voor betrokkenen en als maatstaf voor de tuchtrechter bij het toetsen van het handelen van de mediator.

Lees hier gedragsregels MfN.

Keurmerk MFN mediators logo
Keurmerk High trust logo
Call Now Button